Kdo jsme  

Mateřská škola
Mateřská škola Donín je trojtřídní. Děti jsou zde rozděleny podle věku do skupin 3 -4,4-5 a 5-7let. Snahou všech zaměstnanců je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí.
Více >>>


Co poskytujeme  

- předškolní vzdělávání ve smyslu Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
- vytváření klidného prostředí, bez stresů s individuálním přístupem ke každému dítěti
- pro rodiče možnost zapojit se do akcí pořádaných v mateřské škole
- informace pro rodiče formou nástěnek a letáčků
- umožňujeme rodičům zapojení do dětských her v ranních i odpoledních hodinách – klidné dokončení hry
- rekreační pobyty dětí
- saunování
- správné stravovací návyky – pitný režim
- kulturní akce – divadla, výstavky
- ukázky dětských prací, besídky
- akce mateřské školy – polodenní vycházky
- spolupráci se základní školou v Doníně
- spolupráci se školní družinou
- spolupráci s domem dětí Drak
- rozloučení s předškoláky
- kouzelná noc v MŠ

Cíle a záměry  

Záměry:
1) vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj osobnosti dítěte
2) snažit se o maximální informovanost rodičů a o jejich aktivní spolupráci ve smyslu bodu 1
3) hledat cesty dalšího působení ve smyslu bodu 1 na děti, které odcházejí do základní školy a formy spolupráce se základními školami.
4) průběžně a cílevědomě naplňovat cíle předškolního vzdělávání v průběhu všech činností, které v MŠ probíhají.
Cíle:
1) Poznávat společně hodnoty, které jsou srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče (samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemné respektování a ohleduplnost, schopnost rozeznat dobro a zlo.
2) Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (V tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance mateřské školy)
3) Snažit se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem.

Chystáme  


Ze života školky  

18.2.2013 Provozní řád školní jídelny
Provozní řád
Více >>>

Archiv zpráv

Obrázky ze školky  

Školka Donín
    


 
 
 

Školka Václavice

  


Popis činností a forem předškolního vzdělávání  


Volná hra a spontánní činnosti: mateřská škola poskytuje dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní činnosti v době od příchodu dětí do MŠ po dopolední svačinu, v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při pěkném počasí na zahradě.
Více >>>


Školka v minulých letech  

TRILINGO
27.1.2015 Spolupráce Trilingo – Putování s myškou Dne 9. Ledna jsme se v Žitavě zúčastnili vyhodnocení našeho projektu Putování s myškou, které organizovalo Trilingo. Je to neziskové sdružení z Německa, Polska a České republiky, které podporuje různé formy osvojení cizího jazyka od malička a společného učení s dětmi našich sousedů. V naší mateřské škole Rosnička v Doníně jsme připravili zajímavé dopoledne inspirované dožínkami s názvem Putuvání s myškou a obdrželi finanční odměnu 75 euro. Rosničky z mateřské školy v Doníně
Když se podaří, co se dařit má.
Naše školská zařízení se zapojila do rozvojového programu- Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které vyhlásilo MSMT pro rok 2015. Náš projekt „S jazýčkem si cvičím rád, správná výslovnost je můj kamarád“ byl ze strany MSMT podpořen, proto se nám nabízí další možnosti nejen v oblasti logopedické prevence. Pro naše školská zařízení jsme získali 40000,-Kč, proto bychom v první řadě rády pořídily pomůcku Klokanův kufr, která je vhodná pro všestranný rozvoj předškolních dětí. Tato komplexní pomůcka byla vytvořena na základě uznávané publikace „Diagnostika dítěte předškolního věku od Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové. Klokanův kufr je především diagnostická, kompenzační a reedukační pomůcka. Z tohoto projektu bychom ještě chtěly pořídit odbornou literaturu a didaktické hračky, které nabízí další možnosti práce s dětmi nejen při logopedických chvilkách.
Renomia Network
Vzpoměli si i po dvou letech
Více >>>

Bezpečněji na vycházky....
Zábavnější procházky
Více >>>

Co se u nas vše dělo....
naše mateřská škola prošla velkou rekonstrukcí
Více >>>


V roce 1989 proběhla generální oprava v celé budově mateřské školy, provoz v opravené budově byl opět zahájen 20. 8. 1990. Kalendářní rok 2002 se do našich vzpomínek zapsal jako synonymum pro překvapení, smůlu a starosti.
Více >>>

REKONSTRUKCE
Další rekonstrukce mateřské školy přišla v listopadu roku 2003. Velká voda ze srpna roku 2002 napáchala ve školce škody, které se projevily i po ročním provozu, kdy už běžel znovu život ve starých kolejích. Ve zdech se objevila vlhkost a školce hrozilo z hygienických důvodů uzavření.
Více >>>


MŠ DonínKontakty  

Mateřská škola,
Donín-Rybářská 36,příspěvková organizace
Hrádek nad Nisou
PSČ: 46334
Mobil: 721841926
E-mail: msdonin@volny.cz 

Fotografie ze života naší školičky naleznete na adrese http://msdonin.rajce.idnes.cz

Provozní doba:
6.30 - 16.00
Kapacita: 65 dětí
Počet tříd: 3   
Školné: 500,-Kč
osvobození a úlevy od úplaty dle vyhlášky č.14/2005  
Stravné:

Mš Donín:

Do šesti let:
celodenní :30,-Kč
polodenní: 24,-Kč

sedmiletí:
celodenní: 33,-Kč
polodenní: 27,-Kč

MŠ VÁCLAVICE:

Do šesti let:

celodenní: 30,-Kč

polodenní : 24,-Kč

Sedmiletí:

polodenní: 27,-Kč

celodenní: 33,-Kč

 

Mateřská škola - Václavice
Telefon: 482 723 551, mobilní telefon: 607023506
Provozní doba:
6.30 - 16.00 od října 2013
Kapacita MŠ: 25 dětí
Počet tříd: 1
Školné: 500,-Kč

Fotografie ze života naší školičky naleznete na adrese http://msdonin.rajce.idnes.cz


 

 

 

 

 


Kdo se stará o Vaše děti  

Ředitelka: Broschinská Martina


Učitelky:

Vlachová Hana,

Michaela Mikschova,

Blanka Pehaničová,

Kristýna Moranová

Školnice: Romana Gottsteinová
Kuchařka: Kateřina Nosková

Pomocná síla:Jana Větrovská Vedoucí stravování.: Eva Bruderová

MŠ Václavice:
Ředitelka: Martina Broschinská
Učitelka:

Mgr.Věra Novotná,

Dana Málková

Vedoucí stravování: Eva Bruderová
Školnice a kuchařka: Pavla Vacková 

 

              


Podmínky vzdělávání  

Ekonomické a materiální
Životospráva, psychohygienické podmínky
Personální podmínky
Podmínky bezpečnosti práce

Pro hrádecké školy © 2003-2023 Roman Sedláček & Vít Štrupl